Vacatures

Doel SRW

Stichting Seniorenraad Westland (SRW) heeft als doel het behartigen van de belangen van vijfenvijftigplussers (de senioren) in de gemeente Westland richting college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, woon-zorgcomplexen, verenigingen van eigenaars en andere organisaties.

Aandachtsgebieden

De SRW is de spreekbuis tussen de senioren in de gemeente Westland en de instanties die een rol spelen in het realiseren van haar gemeenschappelijke belangen, zodanig dat met in plaats van over deze snel groeiende bevolkingsgroep gesproken wordt. De focus van de SRW zal daarbij gericht zijn op de volgende aandachtsgebieden, zonder andere aspecten uit te sluiten.

  • Wonen. De speerpunten van Wonen betreffen huisvesting voor senioren en bevorderen van levensloopbestendige woonvoorzieningen.
  • Zorg & Welzijn. Zorg & Welzijn richt zich op het bevorderen van voorzieningen die betrekking hebben op de woon- en leefomgeving en het zich kunnen welbevinden van alle senioren in Westland. De speerpunten liggen op het gebied van sociale cohesie, medische zorg en opvang en langer thuis.
  • Werk &Inkomen. De speerpunten van Werk & Inkomen betreffen het bevorderen van mogelijkheden voor het zelf voorzien in gewenst inkomen, dan wel het gebruik maken van voorzieningen om armoede te voorkomen.
  • Mobiliteit & Vervoer. De speerpunten van Mobiliteit & Vervoer betreffen het bevorderen van de mogelijkheden van adequaat vervoer in en vanuit het gehele Westland en van mobiliteit/bewegen in de breedste zin van het woord, zoals aandacht voor wandel- en fietspaden en senioren fitness.
  • Communicatie & Voorlichting. Communicatie & Voorlichting ondersteunt de hierboven genoemde aandachtsgebieden zodanig dat de herkenbaarheid en draagvlak bij de doelgroep en instanties vergroot worden. Het onderhouden en up-to-date houden van de website www.seniorenraad-westland.nl hoort hierbij.

Door middel van projecten en doorlopende activiteiten wordt hier vorm aan gegeven.

Bestuursstructuur

Het bestuur van de SRW bestaat uit het dagelijks bestuur  en vertegenwoordigers uit de genoemde aandachtsgebieden. Het bestuur is verantwoordelijk voor een deugdelijk beleid en de samenhang van activiteiten binnen de SRW. Het bestuur coördineert activiteiten en verbindt de vrijwilligers die hieraan bijdragen.

Versterking gezocht

De SRW is in verband hiermee op zoek naar versterking op de gebieden Werk & Inkomen, Mobiliteit & Vervoer en Communicatie & Voorlichting. De zittingsperiode van de voorzitter en de 2e secretaris lopen ten einde. Daarom zoekt de SRW een voorzitter en een 2e secretaris.

Nadere informatie of aanmelden als kandidaat

Bent u enthousiast geworden over het werk van de SRW en wilt u een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van de SRW neem dan contact op met de secretaris van de SRW via secretaris@seniorenraad-westland.nl.