ANBI

Stichting Seniorenraad Westland is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In verband met haar ANBI status, publiceert de Stichting publiceert onderstaand de volgende gegevens.

Naam: Stichting Seniorenraad Westland
Datum oprichting: 8 november 2016
KvK nr: 67242537
RSIN nummer: RSIN/Fiscaal nr. 8568.92.312
Post adres: Groenelaan 29, 2675 BS Honselersdijk

1. Doelstelling, statuten, artikel 2

De stichting heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van vijfenvijftigplussers in het Westland richting de gemeente Westland, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, woon-zorgcomplexen, verenigingen van eigenaars en andere organisaties en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door overleg te hebben met organisaties om standpunten uit te wisselen en afspraken te maken.

2. Het actuele beleidsplan

Zie hiervoor ons beleidsplan 2021-2025

3. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Zie pagina Bestuur.

4. Beloningsbeleid

Alle bestuurders van de Stichting werken onbezoldigd.

5. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie hiervoor hoofdstukken 4 en 5 van het jaarverslag 2022. Zie:

6. Jaarrekening

De balans en staat van baten en lasten van de afgelopen twee jaren zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van het jaarverslag. Zie: