Over Ons

Op 8 november 2016 is de stichting Seniorenraad Westland opgericht. De stichting Seniorenraad Westland behartigt de belangen van alle vijfenvijftigplussers in de gemeente Westland. Zij is de spreekbuis tussen senioren en instanties (zoals de gemeente Westland, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties) die een rol spelen in het realiseren van gemeenschappelijke belangen van senioren. De Seniorenraad speelt in op de steeds veranderende wereld en dus ook de veranderende wensen van de senioren in het Westland.


Deskundigheid in de Seniorenraad
Alle leden van de Seniorenraad hebben een specifieke deskundigheid en ervaring. Zij werken aan projecten en activiteiten op de gebieden wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen, vervoer en mobiliteit.

  • Wonen: het bevorderen van initiatieven die leiden tot bouwen voor senioren zoals wonen met zorg en groepswonen.
  • Zorg en welzijn: doorlopende aandacht is er voor verpleeghuis-, revalidatie- en crisisbedden en voor bedden in de eerste lijn na ziekenhuisopname en kortdurende opvang binnen de gemeente Westland.
  • Werk en inkomen: de Seniorenraad geeft voorlichting over voorzieningen om armoede te voorkomen door bekendheid te geven aan de regelingen die er zijn voor senioren met een gering inkomen.
  • Vervoer: de Seniorenraad zoekt naar mogelijkheden van adequaat vervoer zowel in als vanuit de gemeente Westland.
  • Mobiliteit: aandacht voor wandel- en fietspaden en seniorenfitness.

Plustival
De Seniorenraad organiseert jaarlijks een Plustival voor de vijfenvijftigplussers. Met een gevarieerd programma rondom een actueel thema worden senioren en beleidsmakers (zoals de gemeente Westland, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties) betrokken bij de ontwikkelingen voor senioren.

Tijdens het Plustival geven deskundigen hun visie op het thema en vanuit informatiestands lichten de aanwezige organisaties dit nader toe.

De samenleving verandert en we moeten bijblijven! Het Plustival is een middel om daar samen aan te werken.


Politiek Debat
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen organiseert De Seniorenraad een Politiek Debat met de vertegenwoordigers van de Westlandse politieke partijen. Tijdens het Politieke debat onderzoekt een externe gespreksleider de visie van politieke partijen aan de hand van pittige stellingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen en mobiliteit en vervoer. Doel is om aan het eind van het Debat te weten met welke thema’s de politieke vertegenwoordigers zich de komende jaren voor de senioren gaan inzetten.


Geschiedenis Senioren Organisatie Westland
De gemeente Westland is op 1 januari 2004 ontstaan door de gemeentelijke herindeling Westland waarbij de gemeenten De Lier, ‘s-Gravenzande (inclusief Heenweg), Monster (met de kernen Poeldijk en Ter Heijde), Naaldwijk (met de kernen Honselersdijk en Maasdijk) en Wateringen (inclusief Kwintsheul) zijn samengevoegd.

In alle kernen waren, soms meerdere, ouderenbonden actief. Zij namen in 2003 gezamenlijk het besluit om een seniorenorganisatie op te richten die namens de ouderenbonden met één mond kon spreken richting de gemeente. SARW, Senioren Advies Raad Westland werd opgericht. Het aantal ouderenbonden en daarmee de aanwezige deskundigheid nam in de loop van de jaren af. Tot slot besloot de SARW zichzelf op te heffen. Er was behoefte aan een nieuwe organisatie met mensen die de belangen van de senioren kon behartigen en deskundig waren op de gebieden wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen, vervoer en mobiliteit. Zo is de stichting Seniorenraad Westland ontstaan!