Groepswonen in Gemeente Westland


Gemeente Westland

De Gemeente Westland heeft Centrum Groepswonen gevraagd hen te ondersteunen bij het inventariseren en begeleiden van geïnteresseerden in het groepswonen in het Westland.

In de gemeente Westland zijn er, op een enkele uitzondering na, nog geen woongroepen. De gemeente vindt het echter van essentieel belang, dat deze er wel komen, mits er voldoende interesse in is. Daarom heeft de gemeente, in samenwerking met de Seniorenraad Westland en Centrum Groepswonen uit Den Haag, in het najaar van 2019 een viertal informatiebijeenkomsten gehouden om de belangstelling te peilen. En die is er zeker.

Op basis daarvan wordt nu geprobeerd om in vijf woonkernen in Westland, woongroepen te starten. Het gaat daarbij om de woonkernen: Naaldwijk, De Lier, Wateringen, ’s Gravenzande en Monster.


Wat is groepswonen?

De essentie van groepswonen is zelfstandig wonen en leven in een sociaal verband.

Je hebt je eigen woonruimte, maar er is in jouw directe leefomgeving een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Groepswonen is niet alleen een middel tegen eenzaamheid maar vooral ook gewoon fijn.


Waarom groepswonen?

Wij worden allemaal ouder, en er zijn ook steeds meer mensen, die steeds ouder worden. Vroeger was het zo, dat als je dan wat hulpbehoevender werd, je een netwerk van mantelzorgers om je heen had; meestal woonden er kinderen in de buurt, of de buren deden boodschappen voor je. Maar de maatschappij verandert en tegenwoordig is het niet meer zo vanzelfsprekend, dat je een sociaal netwerk om je heen hebt. En dat is wel nodig wil je ‘langer zelfstandig thuis blijven wonen’. Een goede manier om een sociaal netwerk, dicht bij huis, te creëren, is het wonen in een woongroep.


Het proces

Er zijn in 2020 en begin 2021 een drietal workshops gehouden per woonkern, aan de hand waarvan de contouren, de waarden en de normen, per woongroep, zichtbaar worden. Tijdens het proces zijn er verschillende mensen per woonkern naar voren gestapt die zich willen inzetten voor het woongroep initiatief, de zogenaamde kopgroep/ koplopers. Naar aanleiding van deze workshops werken we nu aan een visiedocument per groep/ woonkern. Met dit document wordt in overleg met de kopgroep, de gemeente, de Seniorenraad en Centrum Groepswonen als adviseur, gezocht naar geschikte locaties, per woonkern.


Woonkernen

Zoals eerder genoemd zijn we nu bezig in de woonkernen Naaldwijk, De Lier, Wateringen, ’s Gravenzande en Monster met verschillende woongroep initiatieven. Wilt u zich nog aansluiten bij één van de initiatieven? Dat kan. Vul het inschrijfformulier Westland in onderaan de pagina en geeft hierin aan naar welke woonkern uw interesse uitgaat. 

https://www.centrumgroepswonen.nl/inschrijfformulier-westland.html

bron: Centrum Groepswonen