Wat is . . . ?

Active Ageing

Active Ageing, ofwel actief ouder worden, is het proces van het optimaliseren van de mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid met het doel om de kwaliteit van leven te verbeteren als mensen ouder worden.

Adviesraad Sociaal Domein Westland

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Westland zetten zich in om alle burgers van Westland, vooral de meest kwetsbare burgers, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het geven van adviezen aan het gemeentebestuur.

Dit kan de adviesraad niet alleen. Zij staat open voor de inbreng van burgers en voor signalen uit de samenleving. Daarom zoeken wij ook actief contact met personen die ervaring hebben met gemeentelijke voorzieningen. Met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers, met kerken en moskeeën. En met inwoners met een speciale deskundigheid, die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. Zo bouwen wij als het ware aan een schil van deskundigen rond de adviesraad. Een actieve wisselwerking tussen de schil en de adviesraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:
Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Aquathermie

Warmte uit water.

Bitcoin

Bitcoin is een nieuwe vorm van geld: revolutionair, decentraal, neutraal en vrijwillig. Om het simpel te stellen: bitcoins zijn digitaal geld en je kan ze dus gebruiken net zoals je dat met Euro’s of Dollars zou doen. Je kan er goederen mee kopen, ze onderling uitwisselen, ze ontvangen in ruil voor een dienst, ermee speculeren of ze weer omruilen voor bijvoorbeeld Euro’s. En dat zijn nog maar een paar van de bijna ontelbare toepassingen.

(Het) Blauwe uur

De term ‘het blauwe uur’ komt van het Spaanse ‘La hora azul’ oftewel ‘L’heure bleue’ in het Frans en verwijst naar de tijd vlak voordat de zon opkomt of net nadat die is ondergegaan. Het blauwe uur is vooral bekend vanwege de romantische associaties en het prachtige visuele effect dat het heeft in dramatische filmscènes en foto’s.

Blokarten

Blokarten of strandzeilen. Voor jong en oud; binnen 10 minuten onder de knie. Ook op het Westlandse strand (Slag Vlugtenburg).

Buurt Informatiepunt

In het Buurt Informatiepunt kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vrijwilligerswerk en inkomen (zie Vitis Welzijn).

Cliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid draait om de beïnvloeding van het beleid en de uitvoering vanuit zowel het perspectief als de ervaringsdeskundigheid van de cliënt.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning vormt een waardevolle aanvulling  op een betrouwbaar en toegankelijk stelsel van zorg en welzijn binnen  gemeenten. Dit in samenwerking met andere betrokken partijen. Cliëntondersteuning  is laagdrempeliger en kan bijdragen aan de vraagverduidelijking,  zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Zie: de interessante link “Movisie“.

COPD

COPD is een chronische longziekte waarbij de longen zijn beschadigd.

Cryptocurrency

Cryptocurrency is een algemene Engelse term en betekent cryptogeld. Deze term  bestaat uit twee delen: crypto en currency. Crypto verwijst naar het feit dat deze vorm van digitaal geld gebaseerd is op cryptografie (onkraakbare versleutelingssystemen) en speciaal ontwikkelde wiskundige algoritmes voor het verwezenlijken van een gedecentraliseerd, zelfwerkend, veilig en wereldwijd betalingsnetwerk. Het is een gedecentraliseerd betalingsnetwerk doordat het gebaseerd is op directe transacties tussen gelijkwaardige partijen (personen of peers) zonder tussenkomst van een andere derde partij. Cryptogeld is niet alleen geld, maar tegelijk ook een zogenaamd peer-to-peer netwerk dat buiten het zicht en de bemoeienis van de grootbanken en overheden valt.

Domotica (huis-automatisering)

De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.

eConsult

Het eConsult is een medisch consult waarbij huisarts en patiënt via internet met elkaar communiceren.De huisarts mag alleen een eConsult geven aan reeds bestaande patiënten.

eHealth

Digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo via de computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen.

Energiemanager

Energiemanagers worden vaak online gebruikt om inzicht te geven in je energieverbruik. Hierdoor kun je als consument bekijken waar je te veel energie (en dus ook geld) aan uitgeeft. Vaak kosten energiemanagers een klein bedrag per maand, maar heb je deze kosten snel terugverdiend door te starten met besparen. Energiemanagers helpen je namelijk om inzicht te krijgen in je energieverbruik.

Erfpachtcanon

Periodieke vergoeding van de huiseigenaar aan de eigenaar van de grond waarop het huis staat. Meestal wordt dat bedrag iedere drie tot vijf jaar herzien.

Gluurverhoging

Het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders door de Belastingdienst om daarna huurverhoging te kunnen toepassen.

Goody bag

Een goody bag / goodiebag is een goed gevulde bag met hierin goodies, producten, items, vouchers van diverse merken. Deze tassen (bags) worden na afloop van een evenement uitgedeeld.

#Hashtag

Een hashtag bestaat uit een hekje als voorvoegsel, zonder spatie gevolgd door een woord, of meerdere woorden zonder spaties ertussen (met eventueel underscores in plaats daarvan), om een bericht eenvoudig te vinden. Hashtags worden gebruikt op verschillende socialemediawebsites, zoals Twitter, Facebook, Google+ en YouTube.

Hospice

Een hospice, soms ook hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd.
Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende medisch personeel aanwezig is.

HUBA

Hulp bij aangifte (als acroniem HUBA) omvat een dienst van de Nederlandse Belastingdienst. Het is de gangbare term voor het assisteren van burgers bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Deze hulpverlening wordt geboden door:

 • de regionale kantoren van de Belastingdienst zelf;
 • bureaus voor maatschappelijk werk;

en daarnaast door vrijwilligers van verschillende particuliere organisaties, zoals:

 • vakbonden;
 • bonden en verenigingen voor speciale doelgroepen (zoals ouderenbonden Unie KBO, PCOB en ANBO en patiëntenorganisatie ANGO).

Hypoallergeen

Hypoallergeen wil zeggen dat de fabrikant geen stoffen heeft gebruikt, waarvan bekend is dat ze een allergische reactie kunnen veroorzaken. Omdat iedereen anders op bepaalde stoffen reageert, betekent dit niet dat er nooit een reactie zal optreden. Bovendien worden hypoallergene dagcrèmes en bodylotions geconserveerd. Ook al komt het weinig voor, een conserveringsmiddel kan een allergie veroorzaken.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn  mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mictie

Het lozen van urine (als medische term).

Ouderschapsplan

Ouders die scheiden zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap of als u gaat ‘scheiden van tafel en bed’. 
Samen verantwoordelijk:
Door tijdens het proces van de scheiding een ouderschapsplan te maken, denkt u als ouders al vroeg na over uw taak in de periode na de scheiding. Als u duidelijke afspraken maakt, kan dat veel ruzie voorkomen.

(voor details zie: Interessante links / Nibud / Scheiden)

PGB

Een persoonsgebonden budget is een budget dat naar eigen inzien kan worden besteed aan de zorg die men denkt nodig te hebben. Men kiest zelf van welke zorgverleners en begeleiders men hulp krijgt. Personen die een pgb ontvangen, kopen op deze manier hun eigen zorg in.

Palliatieve sedatie

. . . is het toedienen van onder andere slaapmedicatie (zoals met name midazolam) tijdens de stervensfase van een patiënt als het overlijden binnen een tot twee weken wordt verwacht.

Pinterest

De naam Pinterest is een samentrekking van ‘to pin’ (vastmaken) en ‘interesting’ (interessante dingen). Bij Pinterest draait alles om plaatjes. Plaatjes die door de gebruikers van het web worden geplukt om vervolgens te worden samengevoegd op een ‘board’ (online prikbord).

Psychogeriatrie

De psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie).

Ransomware

Kwaadaardige software waarmee uw bestanden en computer worden gegijzeld.

Scheefwonen

. . . is een term die in Nederland (maar niet in België) wordt gebruikt om aan te geven dat de bewoning van een huis voor de bewoners niet meer passend is. Doorgaans wordt bedoeld dat de bewoners in een te goedkoop huurhuis wonen.

Senioritus

. . . . . is een algemene term die voornamelijk wordt gebruikt in de Verenigde Staten en Canada om de verminderde motivatie te beschrijven tegen studies die worden weergegeven door studenten die het einde van hun middelbare school , hogeschool en afstudeeropleidingen afronden. Het combineert het woord senior met het achtervoegsel -itis , dat technisch ontsteking aanduidt, maar in de spreekwoord wordt verondersteld een algemene ziekte te betekenen.

Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten per 1 januari 2015 er taken en verantwoordelijkheden bij in de zorg en ondersteuning aan inwoners. Op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in drie wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet.

Testament

Een testament is een formele uiterste wilsbeschikking die regelt wat er na je dood met je nalatenschap moet gebeuren. Dit wordt vastgelegd in een notariële akte en wordt opgeslagen in het Centrale Testamentenregister. In een testament wordt o.a. vastgelegd wie de executeur zal zijn, evt. voogdij wordt vastgelegd, een boedelnotaris kan worden aangewezen en ook de uitvaart kan per testament worden bepaald. Natuurlijk kunnen per testament ook bepaalde giften/ nalatenschappen worden geregeld.

Vlog (een afkorting voor video weblog)

De benaming van een dagboek (Engels: log) op internet, waarbij het grootste deel van het dagboek bestaat uit videobeelden. De vlog is een variant op het blog (afkorting voor weblog), waarbij de inhoud voornamelijk tekst is. Iemand die een vlog maakt wordt een vlogger of vlogster genoemd.

VOA

Een VOA is een oudere die is opgeleid om andere ouderen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en de regie over het eigen leven te behouden. Dit betekent dat de VOA problemen, die samenhangen met het ouder worden, samen met de oudere bespreekt en helpt zoeken naar mogelijkheden om op een zo’n prettig mogelijke manier verder te leven. Problemen die nu nog alleen maar lastig zijn, kunnen uitgroeien tot ernstige verstoringen van uw leven.  De VOA kan uw gesprekspartner zijn bij alle mogelijke zaken die u moet regelen. Hij/zij is niet de regelaar: dat bent u zelf, net zo goed als u zelf uitmaakt wat u wel of niet wilt. De VOA zal altijd met u meedenken, dingen met u op een rijtje zetten, maar laat u daarna vrij om te beslissen en de stappen wel of niet uit te voeren.

 

Gegevens VOA’s (stand van zaken december 2017):

 • ‘s-GravenzandeHeenweg: 

Judith Buter – 0174 416600 / jawbuter@caiway.nl

 • Kwintsheul: 

Jan de Boer – 0174 294144 / Jan.de.boer@kabelfoon.nl

 • De Lier: 

Wil van Kester – 06 55131918 / aadenwil@kabelfoon.nl  

Koos ’t Hoen – 06 54628130 / fahoen@kabelfoon.nl

 • Monster / Ter Heijde: 

Jan Zwinkels – 0174 246229 / janmartina@hetnet.nl

 • Naaldwijk: / Honselersdijk / Maasdijk:

Ada Hakvoort: hakvoort@caiway.nl  

Jan Zuidgeest: jan.zuidgeest@kpnmail.nl

 • Poeldijk:

Leny van Leeuwen – 0174 245789 / leny@keesenleny.nl  

Ineke van Swieten – 06 44722101 / inekevanswieten@outlook.com

 • Wateringen: 

Petra Rouss – 0174 298075 / p.rouss@kpnplanet.nl

VoIP

VoIP-telefonie staat voor Voice over IP: bellen via het internet. Heel simpel eigenlijk: je hebt al een internetverbinding en deze gebruik je met VoIP ook voor je telefonie.

Zorgverkenner

De Zorgverkenner geeft u beter inzicht in uw zorg: van zorgverleners waar u terechtkunt tot wat u vergoed krijgt. En voor ruim 100 behandelingen kunt u zien wat de kosten zijn.

5+