Publicaties

JAARVERSLAG 2018

Inhoud

1 Voorwoord 3
2 Identiteit en missie 4
3 Samenstelling Seniorenraad 5
4 Activiteiten voortkomend uit de vergaderingen 6
4.1 PLUStival 2018 6
4.2 Politiek debat 8
5 Commissies 12
5.1 Commissie ‘Communicatie en Voorlichting’ 12
5.2 Commissie ‘Mobiliteit en Vervoer’ 14
5.3 Commissie ‘Werk en Inkomen’ 15
5.4 Commissie ‘Wonen’ 16
5.5 Commissie ‘Zorg en Welzijn’ 18
6 Tenslotte 20
7 Belangrijke bereikbaarheidsgegevens 21
8 Bijlage: Nota ‘Opvangmogelijkheden in Westland’ 22

1 Voorwoord

Senior, de wereld verandert . . . bijblijven!

Begin 2018 stond de Seniorenraad nog in de kinderschoenen, nu kunnen we spreken van een volwassen organisatie. De vijf commissies zijn op stoom, zij hebben diverse belangrijke senior-onderwerpen op de Westlandse kaart gezet. Daar zijn we trots op!
In dit jaarverslag 2018 laten wij u zien waarmee de Seniorenraad aan de slag is gegaan.

Voor de Seniorenraad stond 2018 in het teken van een grote verandering in het sociaal- maatschappelijk domein:

• De toenemende eenzaamheid bij ouderen werd schrijnend zichtbaar.
• Het tekort aan opvangplekken voor hen die (even) niet meer thuis kunnen wonen werd groter in Westland.
• Plannen voor het realiseren van seniorenwoningen zijn schaars.
• De mobiliteit van senioren vraagt om een ingrijpender aanpak.
Vanwege deze grote veranderingen heeft de Seniorenraad ervoor gekozen zijn beleidsplan aan te passen, zodat dit up-to-date blijft en hij direct kan participeren op zaken, die actueel spelen.

Hoe heeft de Seniorenraad zich gepresenteerd?
2018 was het jaar van de verkiezingen voor leden van de gemeenteraad.
Voor de Seniorenraad reden om een politiek debat te organiseren. In februari werden aan de negen politieke partijen meerdere senior-gerelateerde vraagstukken voorgelegd. Onder de vakkundige leiding van de heer K. Pleijsier gaven de lijsttrekkers aan wat hun partij met name voor de senior na de verkiezingen te doen staat.

Na het succes van het PLUStival in 2017 hebben wij in november het tweede PLUStival georganiseerd. Deze informatie-markt stond geheel in het teken van veranderingen in het sociale en maatschappelijke veld.
Gekozen was voor het thema “Senior, de wereld verandert . . . bijblijven!”

Het PLUStival werd gehouden in het gemeentehuis aan de Verdilaan met als speciale gasten Hugo Borst (thema: Alzheimer) en Ingrid Kock (Seniorweb).
Met medewerking van studenten van het ROC Mondriaan en de leden van de Seniorenraad kunnen we terugkijken op een succesvolle aflevering.

De winnaars van de verloting tijdens PLUStival 2017 hebben kunnen genieten van een zonovergoten sloepentocht door de Westlandse wateren.

Voor de website zijn door RITV 12 afleveringen van “Senior in Beeld” opgenomen. Iedere keer met bijzondere onderwerpen en dienovereenkomstige meningen.

Mijn dank en waardering gaan uit naar allen die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen om de Seniorenraad te brengen waar hij nu staat, midden in de samenleving. Mijn dank gaat ook uit naar degenen, die om welke reden dan ook afscheid hebben genomen van de Seniorenraad. Zij hebben bijgedragen de Seniorenraad te doen groeien tot waar hij nu staat. Verder spreek ik de wens uit dat de Seniorenraad zich voor nu en in de toekomst daadkrachtig blijft inzetten voor het belang van alle Westlandse senioren.

Anneke van Vliet-Vijverberg, voorzitter.

2 Identiteit en missie
De Stichting Seniorenraad Westland is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Westland voor senioren ouder dan 55 jaar die op basis van deskundigheid en ervaring is samengesteld.
De Seniorenraad is gestart op 3 februari 2017.
De belangrijkste uitgangspunten van de Seniorenraad zijn verwoord in het Beleidsplan 2018-2022 met als titel:

“Senioren in een veranderende wereld”.

In korte bewoordingen staat hierin het volgende beschreven:
“Behartigen van collectieve belangen van ouderen bij de plaatselijke overheid, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, woonzorgcomplexen, verenigingen van eigenaren en andere organisaties door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen op alle terreinen die de belangen van ouderen raken”.

3 Samenstelling Seniorenraad
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Seniorenraad Westland bestaat uit 5 leden:
Anneke van Vliet-Vijverberg, voorzitter,
Ruud Nouwen, vice-voorzitter,
Francine Scholtes-Brinkman, secretaris,
Cees van Dalen, penningmeester (m.i.v. februari 2018),
Henk Boode, bestuurslid.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Seniorenraad wordt gevormd door het dagelijks bestuur en de voorzitters van de vijf commissies:
• Commissie Communicatie en Voorlichting,
• commissie Mobiliteit en Vervoer,
• Commissie Werk en Inkomen,
• Commissie Wonen,
• Commissie Zorg en Welzijn.

De totale Seniorenraad – het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de leden van de diverse commissies – bestaat op 31 december 2018 uit 26 leden.

De vergaderingen worden voorgezeten door Anneke van Vliet-Vijverberg. Ruud Nouwen vervangt haar indien nodig.

Secretariaat
Het secretariaat wordt uitgevoerd door Francine Scholtes-Brinkman en is bereikbaar onder: infoseniorenraad@gmail.com.
De agendacommissie bestond in 2018 uit de voorzitter en de secretaris.

Vergaderingen
In 2018 kwam het Dagelijks Bestuur van de Seniorenraad in totaal dertien keer in vergadering bijeen. Veelal ter voorbereiding van de vergaderingen met het Algemeen Bestuur en om uitvoering te geven aan de lopende zaken; hiervoor waren extra bijeenkomsten van het DB noodzakelijk.
Het Algemeen Bestuur (AB) vergaderde in 2018 zeven keer.
De gehele Seniorenraad kwam in 2018 vijf keer bijeen:

– Politiek Debat op 9 februari in De Kiem te ’s-Gravenzande,
– Jaarvergadering op 23 februari in Terra Nova te Wateringen,
– Discussiebijeenkomst op 11 mei bij Intergreen in Honselersdijk,
– Presentatie Opvangmogelijkheden in Westland op 7 september bij Priva in De Lier,
– Plustival op 16 november in het Gemeentehuis aan de Verdilaan te Naaldwijk.

4 Activiteiten voortkomend uit de vergaderingen:
Tijdens de Jaarvergadering op 23 februari is afscheid genomen van penningmeester Nico Meijer en heeft Cees van Dalen de taak van hem overgenomen.
Het beleidsplan is in aanvang uitgegaan van de situatie dat de maatschappij voortdurend aan het veranderen is en behoeft steeds aanpassingen. Op de bijeenkomst van 11 mei heeft de Seniorenraad zich over de actualisatie van het Beleidsplan 2018-2022 uitgesproken. Ook is er tijdens deze bijeenkomst aandacht geschonken aan voorlichtings- en informatiebijeenkomsten.
De Nota “Opvangmogelijkheden in Westland”, die door de commissie Zorg en Welzijn is opgesteld en gepresenteerd op 7 september, is tijdens het Plustival aangeboden aan Wethouder Piet Vreugdenhil. Deze Nota is als bijlage aan dit Jaarverslag 2018 toegevoegd.

In de AB-vergadering van juni is de heer Cees van Veldhoven uitgenodigd om zijn plannen tot samenwerking toe te lichten. Een eerste project behelst een muzikale uitvoering in Westland- Theater De Naald te Naaldwijk. De benodigde stappen daarvoor zijn genomen. Donaties zijn aangevraagd en toegezegd. Zondagmiddag 24 maart 2019 organiseert de Seniorenraad in samenwerking met projectorkest Everlasting Last, een collegetour over ‘Het Swingende Brein’.
De Seniorenraad staat voor een optimale samenwerking in de vorm van partnerschapsbanden met sociale en maatschappelijke organisaties, waar senioren gebruik van maken of deel van uitmaken, zoals: Zonnebloem, Rode kruis, Ouderenbonden KBO en PCOB, Diaconaal Platform e.a.
Daartoe zijn opnieuw gesprekken geweest met een aantal van deze eventuele partners om te kijken op welke wijze deze de Seniorenraad kunnen versterken en wat de Seniorenraad voor hen kan betekenen.
De Seniorenraad gaf acte de présence op de infomiddag bij Westland Partners, nam afscheid van vier wethouders, maakte kennis met de nieuwe wethouders, nam afscheid van de burgemeester en woonde de installatie van de nieuwe burgemeester bij en voerde gesprekken met gemeente en Adviesraad Sociaal Domein Westland. Ook bezocht de Seniorenraad diverse informatiebijeenkomsten in en buiten Westland.

Werkzaamheden
Elke commissie heeft een verslag gemaakt over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.

4.1 PLUStival 2018
Op vrijdagmiddag 16 november 2018 heeft de Seniorenraad Westland met de Slogan:
“Senior, de wereld verandert…….bijblijven !”
voor de tweede keer het Plustival georganiseerd in het Gemeentekantoor te Naaldwijk. Ook deze keer bestond de doelgroep van het Plustival uit alle inwoners van de Gemeente Westland van 55 jaar en ouder.
Het doel van deze middag was:
• Het presenteren van en bekendheid geven aan de Seniorenraad Westland.
• De senioren informeren op welke wijze zij zo optimaal mogelijk kunnen omgaan met onze snel veranderende wereld.
• Senioren in Westland duiden op haalbare mogelijkheden voor welzijnsverbetering.

Het organisatiecomité bestond uit:
• Anneke van Vliet,
• Francine Scholtes,
• Joke Olsthoorn,
• Cees van Dalen,
• Ton ter Heijden,
• Ruud Nouwen.

Om één uur opende wethouder Vreugdenhil het PLUStival. Vervolgens bezochten al veel bezoekers onder begeleiding van de muziek van Marien van den Berg met zijn band de diverse stands. Dit jaar had de Seniorenraad Hugo Borst weten te strikken, die een interessante voordracht gaf over zijn ervaringen met de verpleeghulp aan zijn moeder en zijn verdere acties om deze hulp te verbeteren. Ook was Jerry Mensing weer van de partij, die op zijn zo eigen wijze meehielp alles in goede banen te leiden.

Parallel aan de voordracht van Hugo Borst werd in een kleinere zaal nog een viertal presentaties gehouden over onderwerpen, die voor senioren belangrijk zijn. Dit waren:
• Een presentatie over de Huistest door de heer Piet Boon van de Seniorenraad en mevrouw Loes Hulsebosch van IZI, die ook ingingen op allerlei al dan niet elektronische hulpmiddelen waarmee de senior langer thuis zelfstandig kan blijven wonen.
• Een presentatie over de Knarrenhof (Zwolle) door de heer Eric Borggreve die inging op alternatieve woonvormen voor senioren; de bewoners ontwikkelen in eigen beheer zelf welzijnsverrijkende toepassingen.
• Een presentatie door mevrouw Hanneke Beijersbergen van Vitis over financieel misbruik van ouderen. Zij hield deze presentatie vanuit de kopgroep van de zogenoemde ‘Lokale Alliantie’ waarin ook vertegenwoordigers van de Seniorenraad zitting hebben.
• Als laatste een presentatie door de directeur van Bibliotheek Westland, mevrouw Renske van Kooij, die uitgebreid inging op de mogelijkheden tot levenslang leren.

Tevens was er de mogelijkheid om te bewegen in een Tai Chi – Chi Kung workshop, gegeven door mevrouw Hanneke Jansen. Afwisselend hiermee werd onder leiding van de gymnastiek- docente mevrouw Thea van de Beukel een gymnastiekworkshop gehouden, waarin de deelnemers enkele gymnastische oefeningen konden doen.

De presentaties werden afgerond door Seniorweb met een interessante voordracht over ICT-gebruik; de senioren kregen tips en trucs hoe om te gaan met de moderne communicatiemiddelen.

Naast deze presentaties konden de bezoekers diverse stands bezoeken die een wisselend assortiment aan informatie aanboden. Het waren stands van de Seniorenraad Westland, Vitis / De Vereeniging, Huistest / IZI, Westland Partners-notarissen en advocaten, Rabobank, Creatief Centrum ‘t Atelier, Vier het Leven, Ambulance Wens, Rode Kruis, EHBO, SeniorWeb, Pallia, Tai Chi – Chi Kung, Bibliotheek Westland, Ouderenbonden KBO/PCOB, Brabander BV, “Podologia – Podologiepraktijk”, E-Health slaaprobot, Lokale Alliantie, Vingerling Boekhandel, Veiligheidsregio / Brandweer, Endelivery, Mantelzorg Inloop, Bewegingscoach, Biefit, Alzheimer Café, Cor de Bruin fietsen, Wereldwinkel Naaldwijk en de Rolbus.

Studenten van het ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn Westland, hebben ook dit jaar onder leiding van hun docent (mevrouw Anne van der Water) de organisatie op de dag zelf ondersteund. Zij hebben geholpen bij de voorbereiding, de toegangscontrole, de garderobe, het verstrekken van de koffie, thee, etc. Ook de vertegenwoordigers van de Seniorenraad hebben allemaal hun beste beentje voorgezet om ook dit keer het PLUStival tot een succes te maken. Langs deze weg bedankt de Seniorenraad daarom ook iedereen, die heeft meegewerkt aan dit Plustival, hartelijk voor alle inspanningen.

Deze middag werd ook dit keer weer afgesloten met een loterij, waarbij mevrouw Joyce van der Meer van Westland Partners de trekking verrichtte. Al met al met ongeveer 500 bezoekers weer een succesvol PLUStival.

4.2 Politiek Debat
Inleiding
Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heeft de Seniorenraad Westland op 9 februari 2018 in De Brug te ’s-Gravenzande een debat georganiseerd tussen de negen partijen die in de gemeente Westland deelnamen aan de verkiezingen. Dit debat werd geopend door de voorzitter van de Seniorenraad Anneke van Vliet, die aangaf benieuwd te zijn op welke wijze de diverse politieke partijen willen werken aan een seniorvriendelijke gemeente. Hiertoe werd op de vier beleidsterreinen van de Seniorenraad een achttal stellingen voorgelegd aan de politieke partijen, die onder leiding van dagvoorzitter Kees Pleijsier (Maassluis) werden uitgenodigd hierover hun visie te geven.
Stellingen
De stellingen betroffen de beleidsterreinen ‘Zorg en Welzijn’, ‘Wonen’, ‘Werk en Inkomen’ en ‘Mobiliteit en Vervoer’. De volgende stellingen werden geponeerd:
‘Zorg en Welzijn’:
1. Het actief stimuleren van de toename van het aantal woonvormen en projecten, zoals groepswonen voor ouderen in de centra van de dorpskernen.
2. Zorgen voor opvangmogelijkheden voor ouderen die om gezondheidsredenen, fysiek of mentaal, tijdelijk niet of niet meer verantwoord “thuis” kunnen zijn.
‘Wonen’:
3. Zorgen voor een goede huisvesting voor de minst draagkrachtigen en erop blijven toezien dat de afspraken tussen de gemeente en de corporaties gehandhaafd blijven en zo nodig verbeterd worden.
4. Bevorderen en inpassen van domotica tijdens de komende nieuwbouw- en renovatie- projecten.
‘Werk en Inkomen’:
5. Bekendheid geven aan de minder draagkrachtige senioren over alle bestaande, wettelijke, aanvullende, financiële mogelijkheden.
6. Het stimuleren en verbeteren van instroom-bevorderende maatregelen voor oudere werknemers.
‘Mobiliteit en Vervoer’:
7. Bevorderen van het openbaar vervoer binnen de gemeente Westland, dat in de dorpskernen niet goed geregeld is.
8. Gratis openbaar vervoer voor de minder draagkrachtigen, gekoppeld aan de Westlandpas.
Reacties vanuit de politieke partijen
Ad1. Actief stimuleren van de toename van het aantal woonvormen
De meningen waren verdeeld. Zo was de LPF een voorstander van de zogenoemde kangoeroewoningen en was de PvdA van mening dat de oude in de centra vrijkomende gebouwen opnieuw moeten worden ingericht voor wonen van de senioren. Groen Links voegde toe dat 40% van de senioren klagen over eenzaamheid en dat dit een probleempunt is dat de gemeente moet oppakken. Ook het CDA was deze mening toegedaan, maar gaf wel aan dat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Westland Verstandig pleitte voor alternatieve woonvormen en gaf aan dit al regelmatig in de gemeenteraad naar voren te hebben gebracht.
Ad2. Zorg voor opvangmogelijkheden voor ouderen.
Groen Links gaf aan dat in de kernen dergelijke faciliteiten ontwikkeld moeten worden. Dit vergt naast geld ook een mentaliteitsverandering. Gemeentebelang Westland vond dat dit soort voorzieningen gefaciliteerd moeten worden. De lokale lasten mogen hiervoor wel wat stijgen en wellicht kunnen de zorgverzekeraars hier ook nog een rol in spelen.
Ad3. Huisvesting voor de minst draagkrachtigen.
LPF gaf aan dat er een te grote druk is ontstaan van o.a. statushouders en Hagenaars, die worden gehuisvest ten koste van Westlanders. Dit moet veranderen. De afspraken, die hierover zijn gemaakt, hadden niet gemaakt mogen worden. Groen Links stelde dat uit de cijfers blijkt dat Westlanders kritische burgers zijn en op een bepaalde plek willen wonen en dat er regionale afspraken zijn gemaakt die nagekomen moeten worden. De overige partijen gaven eveneens aan dat gemaakte afspraken moeten worden nagekomen, de woonvisie kritisch moet worden bekeken en eventueel moet worden bijgesteld. Er zijn nog voldoende “open” plekken in het grondgebied waar ouderenhuisvesting kan worden gerealiseerd.
Ad4. Bevorderen en inpassen van domotica in de komende bouwprojecten.
Westland Verstandig en CU/SGP gaven aan dat domotica prima is, maar niet ten koste mag gaan van het menselijk contact qua verzorging en privacy. Ook de overige partijen gaven dit aan. Wellicht dat dit kan worden opgenomen in de regelgeving. Het is echter moeilijk de grenzen te bepalen wanneer iemand al dan niet thuis kan blijven wonen. Dit soort voorzieningen kunnen ook vanuit de WMO worden opgenomen. Vanuit het publiek werd aangegeven dat het voormalig gemeentekantoor in Monster omgebouwd kan worden naar woningen met zorg en domotica en dat het nieuwe college hierop moet inzetten.

Ad5. Bestaande financiële mogelijkheden bij een te laag inkomen
D66 gaf aan dat er binnen de WMO mogelijkheden zijn maatregelen te treffen. 30% van de minima maakt hier al gebruik van. Bij deze groep moeten de initiatieven bekend worden gemaakt. De VVD pleitte voor investeringen in het initiëren en faciliteren van werkgelegenheid. Tevens moet meer bekendheid worden gegeven aan regels. De PvdA voegde hier aan toe dat er een onderzoek moet komen waarom niet alle regels worden gebruikt. Ook moet er een armoedeplatform worden ingesteld dat beter moet gaan functioneren. Vanuit het publiek werd de communicatie tussen gemeente en burger aangekaart. Deze kan aanmerkelijk worden verbeterd en de streekbladen kunnen hiervoor worden gebruikt. Het CDA was van mening dat we achter de voordeur moeten zien te komen. Het armoedeplatform is hiervoor een goede instelling, die in samenspraak met de bevolking, dit moet uitwerken. Per slot van rekening is dit een sociale plicht van ons allemaal.
Ad6. Instroom-bevorderende maatregelen voor oudere werknemers.
De PvdA vond het belangrijk dat 50-plussers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de samenleving gaan deelnemen. Zij hebben hiervoor een plan ingediend bij de gemeenteraad. Gemeentebelang Westland betreurde het dat belangrijke maatregelen zoals de loonkostensubsidie voor 57-plussers door de overheid zijn afgeschaft. CU/SGP gaf aan dat gekeken moet worden naar de toeleveringsbedrijven, aangezien daar veel werk is. Verder merkten zij op dat werk vinden voor deze leeftijdscategorie creativiteit vergt. Vanuit het publiek werd de vraag gesteld naar scholing op de werkplek. De PvdA verwees naar de afspraken tussen de bonden en de gemaakte CAO’s, waarin levenslang leren een rol speelt. Garantiebanen en scholingsvouchers zouden ingezet kunnen worden. Deze zijn er nu niet voor 50-plussers. Ook moeten vooroordelen worden weggenomen en kunnen werkgelegenheidsprojecten worden opgezet. Ook het UWV zou meer kunnen doen voor ouderen. Het CDA verwees naar de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor een leven lang leren, ondersteund door de overheid. De arbeidsmarkt gaat nog veel meer veranderen. De VVD tenslotte gaf aan dat bij opdrachten vanuit de overheid de voorwaarde gesteld moet worden dat ook oudere werknemers een werkplek krijgen.
Ad7. Openbaar vervoer niet goed geregeld.
Westland Verstandig beaamde dat het openbaar vervoer onvoldoende is. Er moet worden nagedacht over verbeteringen ten aanzien van zowel de Shuttlebus als de Regiotaxi. De PvdA stelde dat de Plusbus uitgebreid zou kunnen worden met vrijwilligers. Zij constateerde dat in het openbaar vervoer de grotere lijnen worden uitgebreid ten koste van de kleinere lijntjes tussen de kernen. De overige partijen verwezen ook naar de Metropoolregio, die teveel bepaalt. Daarom moeten lokale initiatieven ontplooid worden. D66 gaf aan in gesprek te gaan met Rover (belangenorganisatie openbaar vervoer) om een verbinding te krijgen met de stad.
Ad 8. Gratis openbaar vervoer voor de minder draagkrachtigen d.m.v. de Westlandpas.
De VVD gaf aan dat deze koppeling niet kan en de Westlandpas al gratis is voor de minder draagkrachtigen. Het CDA voegde toe dat de Westlandpas combineren met gratis openbaar vervoer moeilijk is in verband met het overleg met de Metropoolregio. D66 stelde dat gratis niet bestaat. PvdA en GemeenteBelang Westland gaven aan dat koppeling wel mogelijk is voor de Plusbus met de gemeente als subsidiegever. Groen Links wilde de Westlandpas wel koppelen aan het openbaar vervoer, maar op eigen initiatief en niet koppelen aan de Metropoolregio Rotterdam Haaglanden. CU/SGP gaven aan dat technisch gezien het mogelijk moet zijn om een tegoed te storten op de ov-chipkaart, alleen voor de echte minima.
Slotvraag
Op de slotvraag aan alle partijen of men vóór één wethouder is, die specifiek het seniorenbeleid in het pakket heeft, antwoordden de meeste partijen ontkennend. Men erkende het belang van het onderwerp, maar vond dat dit bij elk beleidsterrein apart moet worden bekeken. PvdA, CU/SGP en Westland Verstandig kozen voor een tussenvorm; geen aparte wethouder, maar wel een wethouder die als onderdeel van zijn/haar pakket het seniorenbeleid daarin onderbrengt.
Op de slotvraag uit het publiek of sporten/bewegen ook onder mobiliteit wordt verstaan en daardoor eventueel in aanmerking komt voor vergoeding, werden verschillende antwoorden gegeven. De subsidies voor de sportverenigingen zijn immers afgeschaft. Gewezen werd op mogelijkheden via Vitis Welzijn, de Westlandpas en mogelijk nieuwe subsidies.
Afsluiting
Na deze levendige discussie dankte de voorzitter van de Seniorenraad de dagvoorzitter, de vertegenwoordigers vanuit de politieke partijen en het publiek. Vervolgens werd de bijeenkomst afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij geanimeerd werd nagepraat over de diverse onderwerpen, die deze middag de revue passeerden.

5 COMMISSIES

De Seniorenraad Westland kent vijf commissies. Het zijn zelfstandige eenheden, die ook als zodanig opereren. Zij leggen zelf de noodzakelijke contacten en voeren de projecten zelfstandig uit. Elke commissie stemt zijn projecten wel af op de projecten van de andere commissies en de resultaten worden kortgesloten met het Algemeen Bestuur. Het streven van de Seniorenraad is de werkzaamheden die worden uitgevoerd projectmatig te benaderen aan de hand van deze randvoorwaarden.

De vijf commissies binnen de Seniorenraad zijn:
• Communicatie en Voorlichting,
• Mobiliteit en Vervoer,
• Werk en inkomen,
• Wonen,
• Zorg en Welzijn,

5.1 Commissie ‘Communicatie en Voorlichting’

De leden van de commissie zijn:
• Els Borsboom,
• Lien Buruma,
• Max Vollebregt,
• Ton ter Heijden, voorzitter.

6.1 Missie
De missie van deze commissie is de selectie en distributie van relevante informatie binnen de Seniorenraad Westland (bestuur en commissies) en buiten de Seniorenraad (seniorgerelateerde platforms) om direct en indirect het welzijn van de Westlandse senior te optimaliseren, met name door de beïnvloeding van de gemeentelijke beleidsmakers. Een loyale samenwerking met bestuur en commissievoorzitters is hiervoor noodzakelijk om de missie in haar volle breedte te kunnen volvoeren.

6.2 Instrumenten
De commissie maakt gebruik van de volgende instrumenten:
• Technisch in stand én actueel houden van de eigen website.
• Het naar behoefte produceren van het seniorenjournaal ‘Senior in Beeld’ (i.s.m. de Regionale Internettelevisie – RITV te ‘s-Gravenzande).
• Archiveren van de verslagen/besluitenlijsten van de commissies (zie: ‘Interne informatie’-link op de website).
• Gevraagd en ongevraagd de ‘uitgaande post’ taaltechnisch en lay-outmatig checken en waar nodig aanpassen.
• Het opstellen en druktechnisch afhandelen van convocaties, flyers, banners e.d.
• Het contact onderhouden met de plaatselijke nieuwsmedia om belangrijke informatie voor de senior via de kortste weg te ‘etaleren’.

Voor detailinformatie zie de “speerpunten” van de commissie “Communicatie & Voorlichting”, zoals die integraal zijn opgenomen in het Beleidsplan Seniorenraad Westland 2018-2022.

6.3 Vergaderkalender 2018
Er is vergaderd op 8 januari, 19 februari, 9 april, 22 mei, 12 oktober en 26 november 2018.
De commissie-vergaderingen vonden steeds plaats ten huize van Max Vollebregt. De verslagen/besluitenlijsten van de zes vergaderingen zijn terug te lezen op de website (“Interne Informatie”).

6.4 Bezetting
Gedurende geheel 2018 heeft de commissie in dezelfde samenstelling gefunctioneerd.

6.5 Gerealiseerd
In 2018 is het volgende gerealiseerd:
• Het onderhouden van de website van de Stichting Seniorenraad Westland, waarbij het voorzien van actuele, functionele informatie de boventoon voerde.
• Het ontwikkelen van publicatiemateriaal voor het tweede PLUStival (flyers, posters, banners, roosters, entreebewijzen).
• Relevante publicaties in de plaatselijke media.
• Interviews met bestuurs- en commissieleden, raadsleden, kamerleden, de
‘senior-op-straat’ en seniorgerelateerde dienstverleners (brandweer, SCEN-arts, reisbureau).
• Besluitvormende communicatie met bestuursleden en commissievoorzitters.
• Het voorbereiden van werkbezoeken door een representatieve delegatie van de Seniorenraad aan de Westlandse kernen.

Ton ter Heijden, voorzitter.

5.2 Commissie ‘Mobiliteit en Vervoer’

Bezetting
De samenstelling van de commissie op 1 januari 2018:
– Ton Kettmann, voorzitter,
– Eric van Heuveln,
– Harry de Mos,
– Peter Noordermeer.

In april 2018 heeft de Commissie afscheid genomen van Eric van Heuveln, die binnen het pallet aan activiteiten geen ruimte meer kon maken voor de commissie. In november is Nico Koers de gelederen komen versterken na zich terdege te hebben georiënteerd bij het PLUStival. In december heeft Chris Zonneveld zich bij de commissie gevoegd.

Vergaderen
De Commissie M&V is ter vergadering bijeen geweest op 6 februari, 24 april en 30 oktober. De vergaderingen vonden steeds plaats in De Backerhof te Poeldijk.
Daarnaast heeft de voorzitter van de Commissie M&V de commissie vertegenwoordigd bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Aandachtsgebieden/activiteiten in 2018
– Deelname aan de plenaire sessies van de Seniorenraad.
– Zitting hebben in de “Klankbordgroep Vervoer Westland”.
– Zitting hebben in het “consumentenplatform Regio Taxi MRDH”.
– Zitting hebben in het project “Doelgroepenvervoer Haaglanden.”
– Overleg met de Plusbus Westland om te komen tot een verbinding naar de ons omringende gezondheidszorginstellingen. Dit overleg heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
– Open brief en verdere publicitaire acties om het gebruik van gevaarlijk knalvuurwerk aan banden te leggen. Nog geen concreet resultaat geboekt, anders dan meer begrip voor degenen die overlast ondervinden.
– Acties en publiciteit om lijndienst 21 van de HTM naar het centrum van Wateringen te krijgen teneinde het HAGA ziekenhuis bereikbaar te maken voor inwoners van Wateringen en Kwintsheul. Helaas lijkt deze optie voorlopig niet uitvoerbaar.
– Publicitaire acties gericht op het tegengaan van een plastic afvalberg.
– Voorbereiding en participatie bij het PLUStival op 16 november in het gemeentehuis te Naaldwijk.

Vooruitblik 2019
– Investeren in de continuïteit van de huidige samenstelling M&V.
– Lopende projecten als ‘Plusbus’ en ‘Vuurwerk’ blijven oppakken.
– Aandacht voor mobiliteit. Deelname aan sportieve activiteiten tegen gereduceerd tarief?

Ton Kettmann, voorzitter.
5.3 Commissie ‘Werk & Inkomen’
Bij het begin van het jaar 2018 bestond de Commissie Werk & Inkomen nog uit vier leden:
• Jan de Boer, voorzitter,
• Jaap van der Snoek,
• Joke Olsthoorn,
• Ko Tijsmans.
Gedurende het afgelopen jaar hebben Jan de Boer en Ko Tijsmans hun lidmaatschap stopgezet. De Seniorenraad is op zoek gegaan naar nieuwe leden voor de Commissie en heeft hiertoe een aantal gesprekken gevoerd. Hopelijk kan de Commissie binnenkort uitbreiden met een nieuw lid.
De Commissie heeft door onderbezetting eenmaal vergaderd. Er zijn wel activiteiten ontplooid.
Vanuit de Commissie wordt deelgenomen aan de kopgroep “Lokale Alliantie”, die zich richt op het financieel misbruik van ouderen. Vanuit de kopgroep is het afgelopen jaar een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor met name hulpverleners.
Ook waren zij aanwezig op het PLUStival. Daarnaast is een nieuwsbrief opgezet, waarbij in de eerste aflevering een bijdrage door de Seniorenraad werd geleverd in verband met het PLUStival. Er werd door commissieleden deelgenomen aan het symposium ”Aanpak Ouderenmishandeling”, dat georganiseerd werd door de GGD Haaglanden in samenwerking met theatergroep Drang. In dit symposium kwam ook het financiële misbruik aan de orde.
Vanuit de Commissie is tevens deelgenomen aan de algemene bijeenkomst van het Armoedeplatform. De Seniorenraad is geen deelnemer aan de kopgroep, die hieruit gevormd werd, maar vanuit het Armoedeplatform is nadrukkelijk aangegeven dat men samenwerking zeer op prijs zou stellen. De verslagen van de vergaderingen worden ontvangen; hierop kan gereageerd worden. Vanuit de Commissie is eveneens een vragenlijst ingevuld voor het Armoedeplatform waarin doel, doelstellingen en werkwijze van de Seniorenraad zijn toegelicht. Bij de algemene bijeenkomsten wordt de Seniorenraad wel uitgenodigd. In 2019 gaat het Armoedeplatform haar naam veranderen in “Financieel Fit”.
De Commissie heeft ook bemoeienis gehad met het zogenaamde WW-café; dit is een tweewekelijks georganiseerde bijeenkomst voor werkzoekenden, waarvan een groot deel 55+ is. Deze bijeenkomst, geleid door vrijwilligers, dreigt op te houden te bestaan vanwege subsidieproblematiek. Het WW-café is door leden van de Seniorenraad enkele malen bezocht. Duidelijk werd dat de bijeenkomsten een uitermate positieve impuls geven aan de deelnemers. Vanuit de Seniorenraad is een advies uitgebracht aan wethouder Vreugdenhil om de subsidie voort te laten bestaan. Dit advies is ondersteund door de ASDW, dat een soortgelijk advies heeft uitgebracht.
Vanuit de commissie Werk & Inkomen is het afgelopen jaar contact onderhouden met een lid van de Commissie Werk & Inkomen van de ASDW. Dit leidt over en weer tot nuttige tips en contacten. Ook werd deelgenomen aan een gesprek tussen leden Seniorenraad en leden ASDW én werd een paar maal de informatie-avond van de ASDW bezocht (maandelijks in het gemeentehuis).
Joke Olsthoorn was, als lid van de Seniorenraad, tevens lid van het comité dat het Plustival organiseerde in 2018 én van het comité Politiek Debat, dat op 9 februari 2018 door de Seniorenraad georganiseerd werd, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Joke Olsthoorn, voorzitter a.i.

5.4 Commissie ‘Wonen’

De commissie bestond/bestaat uit de volgende leden:
• Louis Otten, voorzitter van december 2017 t/m januari 2018,
• Rob Vroombout, waarnemend voorzitter van februari t/m december 2018,
• André v.d. Berg (van januari t/m maart 2018).
• John Goudswaard (sinds de vergadering van 5 juni toegetreden),
• Jaap Keijzer (is na de vergadering van 21 november na ruime voorafgaande aankondiging teruggetreden),
• Kees van Leeuwen,
• Vic Steenbergen,
• Jan Vink (sinds de vergadering van 10 april toegetreden).

Door het vertrek van de voorzitter Louis Otten heeft Rob Vroombout, met instemming van de commissie, het waarnemend-voorzitterschap op zich genomen
In maart heeft André v.d. Berg de commissie verlaten vanwege zijn installatie als gemeenteraadslid.
In de vergadering november heeft Jaap Keijzer afscheid genomen als lid van deze commissie. Hij stelt zijn functie beschikbaar voor een eventueel jonger commissielid.

ACTIEPUNTEN
Speciale aandacht van de commissie Wonen ging uit naar:
1. Huisvesting voor de minst draagkrachtigen in Westland (de relatieve huur van de sociale huurwoningen) in de kernen.
2. De moeizame transitie van een sociale eengezins-huurwoning naar een (veel duurder) huurappartement, dus het bieden van alternatieven.
3. Wonen met zorg stimuleren (zorgpartijen en woningcorporaties).
4. Domotica in woningen en appartementen bevorderen en uitdragen.
5. Volgen of de plannen van gemeente en woningcorporaties alsmede project-ontwikkelaars voldoen aan gestelde uitgangspunten voor betere seniorenhuisvesting;
6. Monitoren, aantonen en voorstellen formuleren om de eventuele knelpunten aan te pakken en zo mogelijk verhelpen.

De commissie Wonen heeft getracht deze actiepunten te realiseren door het beleid van de gemeente en de woningcorporaties in het Westland kritisch te volgen bij de uitvoering van hun voorgenomen beleid. Leidraad hiervoor zijn: de Woonvisie Westland 2030, het Masterplan Wonen, Zorg en Welzijn uit 2016 van de gemeente Westland en de prestatie-afspraken van de gemeente met de woningcorporaties, die in het Westland actief zijn en in de toekomst mogelijk zullen zijn. Ook de politieke partijen zijn herinnerd aan hun verkiezingsbeloftes omtrent de woningbehoefte. Voorts zijn er contacten onderhouden met de ASDW (in het bijzonder met de portefeuillehouder Wonen) en de seniorenbonden KBO/PCBO, alsmede de overige commissies van de Seniorenraad. In de loop van dit jaar is een nauwere samenwerking tot stand gekomen met de commissie Zorg en Welzijn. Bij iedere vergadering van de commissie Wonen is een vertegenwoordiger van Zorg en Welzijn aanwezig om zo nodig informatie uit te wisselen en te verstrekken.

ACTIVITEITEN
• Op 9 februari werd door de commissies van de Seniorenraad in zalencentrum De Brug in ’s-Gravenzande een politiek debat georganiseerd onder leiding van dagvoorzitter Kees Pleijsier (wethouder van Maassluis), dit voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin kwam o.a. de stelling aan de orde over het actief stimuleren van de toename van het aantal woonvormen en projecten, zoals groepswonen voor ouderen in de centra van de dorpskernen. Daarvoor dienen echter geldschieters te worden gevonden.
• Begin 2018 heeft de commissie Wonen het architectenbureau HET uit Naaldwijk gevraagd om tekeningen te maken voor het realiseren van 40 woningen voor senioren met zorg in het voormalige gemeentehuis in Monster. Een meerderheid van de sinds april jl. geïnstalleerde gemeenteraad is echter voorstander om het pand te slopen. In november heeft het bestuur van de Seniorenraad in overleg met de commissie Wonen over dit onderwerp een brief gezonden aan het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad, waarin wordt aangegeven, dat sloop een gemiste kans zal zijn om een bijdrage te leveren aan de huisvesting voor bepaalde doelgroepen voor een relatief lage investering. Antwoord op deze brief heeft de Seniorenraad bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog niet ontvangen.
• De commissie Wonen heeft kennis genomen van de plannen van het voormalige gemeentehuis van Wateringen, dat is aangekocht door een consortium van projectontwikkelaars. Daarin zouden kantoorruimten en appartementen worden gerealiseerd. Binnen de commissie Wonen wordt dit een slim ontwerp genoemd, maar tot nu toe is de realisatie van deze plannen achterwege gebleven

HUISTEST
In 2018 hebben een twee leden van de commissie Wonen wederom meegewerkt aan de Huistest. Bij de door de organisatie van de Huistest benaderde bewoners, werd aan de hand van een vragenlijst de bezochte woningen onderzocht of deze geschikt is om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Een aantal van de ondervraagden zou van een eengezinswoning willen verhuizen naar een appartement, maar de hogere huur vormde daarbij een belemmering. De Huistest is dit jaar opgenomen in werkzaamheden van Vitis Welzijn. Daarmee is de verantwoording overgedragen.
DOMOTICA
In november hebben leden van de commissie Zorg en Welzijn en de commissie Wonen een bezoek gebracht aan een zgn. Izi-woning (levensloopbestendige woning met diverse e-health- faciliteiten) in Den Haag. De vertegenwoordigers van deze commissies c.q. bezoekers van deze modelwoning waren zeer enthousiast. Zij zijn van mening, dat er in het Westland een soortgelijke modelwoning voor de toekomst moet worden gerealiseerd. Daarom zijn er plannen bij de leden van de commissie Zorg en Welzijn en de commissie Wonen om samen met leden van het college van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers van de woningcorporaties een bezoek te brengen aan de Izi-woning in Den Haag.
PUBLICITEIT
Aangezien de onderwerpen, waarmee de commissie Wonen zich bezig houdt, nogal een lange voorbereidingstijd hebben, kunnen deze onderwerpen voorlopig niet in de publiciteit worden gebracht.
Vic Steenbergen,
commissielid Wonen.

5.5 Commissie ‘Zorg en Welzijn’

Tijdens het verslagjaar bestond de commissie uit de volgende leden:
• Diane Rang-Schalke, voorzitter
• Anny Berendse-Jeuken
• Piet Boon
• Gerard van Daalen
• Frits Rijsemus
• Hanny Verrijp-In ‘t Veld
• Tonny Vijverberg-Koene

Eind 2017 heeft Margot Goppel, vanaf de start tot eind 2017 lid van de commissie Zorg en Welzijn, zich teruggetrokken uit de Seniorenraad. Echter niet voordat zij een vervangster voor haar gevonden had in de persoon van Tonny Vijverberg.
In november moesten wij het droeve bericht ontvangen van haar plotselinge overlijden.

De commissie houdt zich bezig met allerlei zaken op het gebied van volksgezondheid en het welzijn van ouderen.
Gemeentelijke en regionale ontwikkelingen betreffende Zorg en Welzijn worden nauwlettend gevolgd en besproken.
Zo nodig stelt de commissie concept-adviezen op voor de Seniorenraad ten behoeve van het College, Vitis, e.a.

Werkwijze
De commissie werkt aan de hand van de aanwezige kennis, belangstelling en betrokkenheid binnen de commissie voor de verschillende aandachtsgebieden van wonen, woonvormen en zorgvoorzieningen en het welzijn van ouderen.

In 2018 waren de volgende aandachtsgebieden aan de orde:
• Verpleeghuiszorg/GGZ
• Mantelzorg Inloop Westland
• Voorzieningen langer thuis
• Kortdurende opvangmogelijkheden
• Voorzieningen dichtbij (zorg)
• Veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid
• E-health en Domotica

Om voldoende en efficiënt aandacht te kunnen geven aan deze verschillende aandachtsgebieden is binnen de commissie een onderverdeling gemaakt in een werkgroep ‘wonen’ en een werkgroep ‘opvang’.

Vergaderfrequentie
De commissie vergaderde in 2018 zeven maal. M.i.v. oktober neemt de commissie ‘Wonen’ ook deel aan onze vergadering in de persoon van Rob Vroombout. Frits Rijsemus bezoekt de vergadering van de commissie ‘Wonen’. Onze doelstellingen en activiteiten overlappen elkaar. Daarnaast hebben de leden van de werkgroepen regelmatig vergaderd.
Acties
Door de commissieleden is aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen of een informatief bezoek gebracht:
• Politiek debat in de Brug 9 februari
• Bijeenkomst GGZ over bipolaire stoornis
• Info-avond over bestemming voormalige Rabobank Maasdijk
• Overleg VOA’s
• Opening nieuw pand van Pallia Zorgbureau
• Bijeenkomst gemeente over bouwbesluit 11 april
• Bezoek IZI woning in Den Haag met commissie ‘Wonen’
• Sloepentocht
• Info-avond over groepswonen
• Ouderenmiddag feestweek
• Workshop Tech in het ‘sociaal domein’
• Vergaderingen van de gemeente Commissie MO
• De column op de website van de Seniorenraad wordt uitstekend verzorgd door Gerard van Daalen

Er zijn gesprekken geweest met:
• Diverse ambtenaren van gemeente Westland: dhr. M. Propsma, mevr. M. van der Tooren, dhr. E. Hofstede en mevr. C. Heijkoop.
• Wethouder P. Vreugdenhil en B. van der Stee n.a.v. de nota “Opvang”.
• De ASDW voor structureel overleg.
• Pieter van Foreest en Pallia ook in het kader van onderzoek naar opvangmogelijkheden.
• Wonen Wateringen met commissie ‘Wonen’.
• CDA-commissie ‘Zorg en Welzijn’.
• Vitis m.b.t. de huistest (2 commissieleden in de stuurgroep).

Leden van de commissie zijn/waren vertegenwoordigd in:
• Westland Ontmoet
• Werkgroep GGZ-dichtbij
• De stuurgroep van de Vereeniging
• De stuurgroep van de huistest
• Mantelzorg Inloop Westland

De commissie ‘Zorg en Welzijn’, werkgroep “opvang” heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar bestaande voorzieningen, veronderstelde tekorten en het zicht op mogelijke tekorten binnen Westland.
Dit onderzoek heeft geresulteerd in een uitgebreide Nota ‘Opvang’ en werd officieel overhandigd door onze voorzitter Diane Rang aan wethouder Piet Vreugdenhil tijdens het PLUStival.
De nota met de conclusies over de tekorten aan zowel structurele als tijdelijke, intramurale opvangplaatsen is breed verspreid en onder de aandacht gebracht van zorgverzekeraar DSW, de gemeenteraad, in het bijzonder de betreffende wethouders, de politieke partijen, zorginstellingen, regionale ziekenhuizen, belangenorganisaties, Adviesraad Sociaal Domein en overige relevante organisaties.
Een persbericht werd verzonden naar de regionale bladen.
Dat het probleem duidelijk speelt blijkt uit de vele reacties: Er vonden interviews plaats met de WOS en het AD. Aandacht voor het probleem was er ook door de Telegraaf, WOS en TV-West.
Er is een gesprek geweest met de wethouder en ambtenaren. Er zijn reacties en uitnodigingen gekomen van zorginstellingen.
Stappen worden gezet voor verder overleg en aandacht voor dit grote probleem m.b.t onze senioren.
Tevens is eind november het Mantelzorg Inlooppunt Westland geopend aan de Dijkweg in Naaldwijk. Een laagdrempelig burger-initiatief met deelname vanuit onze commissie.
We kijken terug op een productief, intensief jaar 2018.

Diane Rang-Schalke, voorzitter.

6 Tenslotte

Door het maken van dit jaarverslag informeert de Seniorenraad u over de vele werkzaamheden, die de leden van de Seniorenraad Westland in 2018 hebben verricht.

Heeft u vragen of wilt u op- en/of aanmerkingen aan ons kwijt, neem dan contact op via het secretariaat: infoseniorenraad@gmail.com / 0174 623996.

7 Belangrijke bereikbaarheidsgegevens

Dagelijks bestuur:
Anneke van Vliet – Vijverberg, voorzitter,
06-55944787 / vlietajm@caiway.nl
Francine Scholtes – Brinkman, secretaris,
06-24477935 / seniorenraadwestland@gmail.com
Cees van Dalen, penningmeester,
06-46212270 / cvdalen@adnu.nl
Henk Boode, lid,
06-43284696 / hejobo@hetnet.nl
Ruud Nouwen, lid,
06-22878900 / otter28@caiway.nl

Commissie-voorzitters:
Ton ter Heijden ‘Communicatie en Voorlichting’ 06-18072576 / tonywest@hccnet.nl
Ton Kettmann ‘Mobiliteit en Vervoer’ 06-26206171 / elsenton31@live.nl
Joke Olsthoorn ‘Werk en Inkomen’
06-39636551 / olsthoornjoke@gmail.com
Rob Vroombout ‘Wonen’ 06-20605930 / info@vroombout.nl
Diane Rang – Schalke ‘Zorg en Welzijn’
06-27174013 / drangschalke@hetnet.nl

8 BIJLAGE

Opvangmogelijkheden in Westland

Een nota van de werkgroep “Opvang”- Commissie Zorg en Welzijn

Aanleiding /inleiding
De commissie Zorg en Welzijn van De Seniorenraad Westland heeft in het Beleidsplan een aantal speerpunten vastgesteld (paragraaf 5.4).
Het bestuur van de Seniorenraad heeft de commissies verzocht met concrete projectvoorstellen te komen om in de komende jaren doel- en resultaatgericht te kunnen werken.

Binnen de commissie Zorg en Welzijn is afgesproken te kiezen voor twee items t.w. WONEN en OPVANG vanuit de optiek van Zorg en Welzijn.
Besloten is voor ieder item een werkgroepje te formeren voor de verdere uitwerking.

Het werkgroepje “Opvang” heeft hier invulling aan gegeven door:
• Zich nader te oriënteren over de bestaande voorzieningen
• Vooronderstellingen over “tekorten” te checken
• Zicht te krijgen op mogelijke tekorten
Ze heeft zich hierbij vooral gericht op de mogelijkheden van tijdelijke, intramurale opvang binnen Westland voor ouderen waarvoor “thuis” even niet kan, verantwoord of wenselijk is. Een overheidsbeleid, gericht op “langer thuis”, de wetenschap van een toename van het aantal ouder wordende ouderen en alleenstaande ouderen en de gewijzigde financieringsstromen voor de zorg zijn medebepalend geweest voor de gemaakte keuze.
Doel en werkwijze
De werkgroep heeft zich tot doel gesteld:
“ Inzicht te verkrijgen in de behoefte aan diverse vormen van (tijdelijke) opvang en daarover in gesprek te gaan met de verschillende organisaties en instanties die bij de uitvoering van deze zorg betrokken zijn, waaronder zorginstellingen, gemeente, zorgkantoor, cliëntenraden en vrijwilligersorganisaties om ten einde een optimaal voorzieningenniveau voor de Westlandse senioren te realiseren in de eigen gemeente”.

Gekozen is voor de volgende werkwijze/stappen:
• Bezinning op te onderscheiden doelgroepen
• Inventariseren van huidige intramurale (opvang)voorzieningen binnen de gemeente Westland voor de te onderscheiden doelgroepen
• Informatie inwinnen bij verschillende organisaties
• Bevindingen en resultaten vastleggen
• Conclusies vaststellen
• Knelpunten en prioriteiten aangeven
• Vervolgacties vaststellen
• Notitie met aanbevelingen en advies voorleggen aan het bestuur

Doelgroepen
De werkgroep heeft een onderscheid gemaakt tussen geplande zorg en ongeplande (crisis)zorg voor te onderscheiden groepen ouderen.
Ongeplande (crisis) zorg
1. Opvang wanneer in de thuissituatie van ouderen de mantelzorg door onvoorziene omstandigheden uitvalt.
2. Opvang wanneer er in de thuissituatie sprake is van een crisis bij ouderen met een psychogeriatrische aandoening.
3. Opvang wanneer er sprake is van een crisissituatie van (verwarde) ouderen met een psychische stoornis (verslaving, psychose).
4. Opvang wanneer er in de thuissituatie van ouderen met een lichamelijke beperking of invaliditeit een onvoorziene verandering of verslechtering optreedt waardoor directe opname nodig is.
5. Opvang wanneer ouderen als gevolg van een valincident op dat moment niet (alleen) thuis kunnen zijn.
Geplande zorg
1. Een tijdelijke opvang/logeervoorziening voor zorgafhankelijke ouderen om de mantelzorger periodiek te kunnen ontlasten.
2. Tijdelijke “herstel opvang /logeervoorziening“ na ziekenhuisopname (max. zzp 4).
3. Intramurale revalidatiezorg na ziekenhuisopname.

Intramurale opvangvoorzieningen binnen de gemeente Westland *)
*) Voor een totaal overzicht zie bijlage. Gegevens over wachttijden zijn aan verandering onderhevig

Westland beschikt over: Locatie / Organisatie

2 Verpleeghuizen De Kreek in ’s-Gravenzande, Pieter van Foreest
De Hooge Tuinen in Naaldwijk, Pieter van Foreest

9 Woonzorg-locaties De Terwebloem in Poeldijk, Pieter van Foreest
De Opmaat in Monster, Pieter van Foreest
Duinhof in Ter Heijde, Pieter van Foreest
Sonnevanck in ’s Gravenzande, Pieter van Foreest
Triangel in De Lier, Pieter van Foreest
Vlietzicht in Wateringen, Pieter van Foreest
De Ark in Wateringen, Careyn
Woerdblok in Naaldwijk, Careyn
Rozenhof in Naaldwijk, Careyn

2 Respijtzorgvoorzieningen Strandgoed in Ter Heijde, Pieter van Foreest
(logeer-, hotelvoorziening) Vita Vivet in ’s Gravenzande, Pallia Zorgbureau

Er zijn geen intramurale zorgvoorzieningen in de kernen Maasdijk, Honselersdijk en Heenweg
Beschikbaarheid tijdelijke opvangvoorzieningen
Alleen De Kreek (verpleeghuis) en Duinhof (woonzorgcentrum) hebben tijdelijke bedden naast de respijtplaatsen in Strandgoed en Vita Vivet.
Opnamecapaciteit
A. Langdurige zorg
• 150 PG verpleeghuisplaatsen
• 180 PG plaatsen in woonzorgcentra
• 70 verpleeghuisbedden somatiek
• 250 woonzorg plaatsen
(getallen bij benadering aangegeven)
B. Tijdelijke opname/opvang (opnameduur 6 weken tot 6 maanden)
• 3 Crisisbedden (de Kreek)
• 10 tijdelijke plaatsen voor revalidatie (de Kreek)
• 20 plaatsen voor screening (de Kreek)
• 9 KDO (inmiddels gewijzigd in ELV LC = Eerstelijns Verblijf Laag Complex)) plaatsen (Duinhof)
Verblijf is medisch noodzakelijk; 24 uur per dag verpleegkundig toezicht in de directe nabijheid
C. Respijtzorg
• 12 Respijtbedden Somatiek/ Dementie licht (Strandgoed)
• 3 Respijtbedden Dementie (Vita Vivet)
Wachttijden
Voor alle locaties langdurige zorg geldt een wachtlijst met een gemiddelde van 10 maanden.
De gemiddelde wachttijd voor de afdelingen somatiek van de verpleeghuizen ligt beduidend hoger (1,5 en 2 jaar), die van de woonzorgcentra van Careyn lager.
Informatie en bevindingen Naast de informatie, die via internet beschikbaar was, is contact opgenomen met en hebben gesprekken plaatsgevonden met o.a. zorgbemiddelaars, transferverpleegkundigen, locatiemanagers, bestuurders en spec. Ouderengeneeskunde van:
– Pieter van Foreest
– Pallia Zorgbureau
– Careyn
– Duinhof
– Vitis Welzijn
– HAGA ziekenhuis
– Reinier de Graaf ziekenhuis
De gesprekken waren voornamelijk gericht op de beschikbare opnamecapaciteit, bevindingen bij plaatsing na ziekenhuisopname en knelpunten en ontwikkelingen.
Bevindingen
Thuiszorg
Er ligt een zware druk op de thuiszorgorganisaties en de mantelzorgers. Bij aanvragen voor (tijdelijke) opname/opvang wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden in de thuissituatie en de herstelmogelijkheden.
Voor de thuiszorg is het direct en volledig hulp kunnen bieden bij een acute hulpvraag vaak niet mogelijk.
Verpleeghuis
De verpleeghuizen kampen met lange wachtlijsten en wachttijden van 10 tot 24 maanden voor langdurige zorg.
Voor spoedopname en opname na ontslag uit het ziekenhuis zijn de mogelijkheden beperkt (3 crisisbedden en 10 revalidatie/herstel-bedden/ELV HC).

Vanuit het Reinier de Graafziekenhuis konden in 2017 van de 34 mensen met een indicatie
Eerstelijns Verblijf hoog- en laag complex, ELV HC en ELV LC slechts 13 personen in het Westland opgenomen worden!
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
Westland heeft geen GRZ bedden.
Patiënten met een GRZ-indicatie worden vanuit het Reinier de Graafziekenhuis buiten Westland geplaatst. In 2017 ging het om 64 patiënten.
Als grootste knelpunt wordt de (tijdelijke) opvang van dementerenden (zzp 5 en 7) ervaren.

KDO (kortdurende opname)
Het aantal KDO-plaatsen is kortelings teruggebracht van 12, gesitueerd in Sonnevanck, Triangel en Duinhof, naar 9 plaatsen in Duinhof, waarmee de mogelijkheden voor een tijdelijke opvang in ’s-Gravenzande en De Lier zijn vervallen. Als reden voor het terugbrengen van de KDO-plaatsen is aangegeven dat er sprake was van een “onderbezetting” van de beschikbare bedden en daarmee onvoldoende financiering. De huidige 9 plaatsen zijn veelal bezet, waardoor plaatsing buiten Westland nodig is. Voor KDO-plaatsen (tegenwoordig te spreken van ELV laag complex) geldt een thuiszorgindicatie 4 (of lager ?) met een medische noodzaak als voorwaarde.
Respijtzorg
Tot voor kort had alleen Strandgoed Ter Heijde 12 respijtzorgplaatsen om mantelzorgers te ontlasten. De precieze doelgroep is, gelet op de mogelijkheden en beperkingen in het gebouw, nog niet duidelijk.
Door Pallia is recentelijk, vanuit de overtuiging van de (toenemende) behoefte eraan, een respijthotel(functie) Vita Vivet geopend met 4 kamers, specifiek voor dementerenden.
Uitplaatsingen vanuit ziekenhuizen
Vanuit HAGA ziekenhuis zijn er geen of nauwelijks contacten met de zorginstellingen in het Westland i.v.m. de geringe opvangmogelijkheden in het Westland.
Bij Reinier de Graaf zijn de zorginstellingen in Westland meer in beeld.
In 2017 vonden er 120 uitplaatsingen plaats van patiënten uit Westland, die nazorg nodig hadden.
Hiervan konden er 15 opgenomen worden in Westland (13%) en 105 patiënten buiten het Westland (Delft, Regio Rotterdam, Regio Haaglanden en (1x) regio Utrecht)

De verdeling naar indicatie Westland Buiten Westland Totaal
Verzorg/Verpleeghuis (WLZ ) 2 20 22 Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) – 64 64
Eerstlijns verblijf hoog /laag complex
(ELV HC /ELV LC) 13 21 34
—————————————————————————
Totaal 15 105 120

Conclusies
Met name de door Reinier de Graaf aangeleverde cijfers over 2017 en gegevens over de wachttijden langdurige zorg geven een duidelijk beeld hoe het met de mogelijkheden voor intramurale zorg binnen Westland gesteld is.

De “tijdelijke” opname/opvangmogelijkheden, met 3 crisisbedden en 10 ELV HC-bedden in de Kreek en 9 ELV LC in Duinhof, zijn minimaal en onvoldoende.

1. Er is geen gegarandeerde opvang bij uitval van de mantelzorg.
Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van een tijdelijke opnameplaats in De Kreek of in Duinhof (afhankelijk van de benodigde zorg). Beschikbare plaatsen zijn meestal bezet.
2. Crisisopvang voor ouderen met een psycho-geriatrische aandoening is beperkt.
Wanneer een tijdelijke opnameplaats in De Kreek niet beschikbaar is dan moet er worden uitgeweken naar een plaats buiten het Westland.
3. Er zijn geen crisisbedden voor verwarde ouderen met een psychiatrische aandoening (GGZ problematiek).
Er is een regionale regeling met DSW voor crisisopname dementie/lichamelijke beperkingen.
4. Ook bij onvoorziene verandering of verslechtering van ouderen met een lichamelijke beperking of invaliditeit is men afhankelijk van de mogelijkheden in de Kreek en Duinhof.
5. Er is geen intramurale opvang voor (alleenstaande) ouderen, die na een ziekenhuisopname of een valincident wat beperkingen hebben in de persoonlijke verzorgingssfeer (aan- en uitkleden, maaltijden verzorgen, de sociaal en praktische steun: niet-geïndiceerde zorg). Een voorziening die vervallen is met het verdwijnen van de verzorgingshuizen.
Zij blijven afhankelijk van een sociaal netwerk en praktische thuiszorg. Niet in alle gevallen is dit (tijdig) aanwezig, wenselijk of verantwoord. Hier ligt met name een taak vanuit de
WMO!
6. Of het huidige aantal beschikbare plaatsen voor Respijtzorg voldoende zal zijn moet de toekomst uitwijzen. Van de veronderstelling mag worden uitgegaan dat , zeker voor thuiswonende ouderen, er in toenemende mate behoefte zal zijn aan respijtplaatsen om overbelasting van de mantelzorgers te voorkomen.
7. Het grootste gemis is het ontbreken van GRZ bedden (Geriatrische Revalidatie Zorg). Dit betekent dat de meerderheid van de Westlandse inwoners na ziekenhuisopname voor minimaal enkele weken, maar vaak voor langere tijd buiten de eigen omgeving opgenomen wordt, voordat – in het meest gunstige geval – terugkeer naar huis weer mogelijk is of dat men opgenomen kan worden in een intramurale voorziening in het Westland. Het weg zijn uit de eigen omgeving en daarmee de afstand en bereikbaarheid kan problemen geven en een verzwaring voor zowel de patiënt als de directe naasten kan betekenen.
Intramurale GRZ was voorheen in de Naaldhorst mogelijk. Met de verhuizing naar het nieuwe pand, de Hoge Tuinen, zijn de GRZ plaatsen weggevallen.
8. Opvang na spoedeisende hulp (SEH)
Westland heeft (nog) geen opvangplaatsen in het kader van de pilot opvang na SEH (Spoedeisende hulp)

De grootste zorg gaat uit naar de toenemende groep thuiswonende dementerende ouderen. Zowel uit oogpunt van veiligheid als uit oogpunt van de gevolgen voor de directe omgeving zoals partner, kinderen en/of mantelzorgers. Onzekerheid over opvang/opnamemogelijkheden bij calamiteiten, verslechtering of het (tijdelijk) wegvallen van de partner geeft extra zorg.

Samenvattend:
De grootste knelpunten zijn:
– Tekort aan verpleeghuisbedden en wonen-met-zorg-plaatsen
– Onvoldoende mogelijkheden voor tijdelijke opvang
– Onvoldoende plaatsen voor revalidatie
– Onvoldoende mogelijkheden voor nazorg/opvang na ziekenhuisopname

Aanbevelingen en Prioriteiten
1. Behoud van de locatie de Naaldhorst als (brede) zorgvoorziening . Gelet op de tekorten in Westland dient dit ingezet te worden voor:
– Geriatrische revalidatiezorg, waaronder een aantal plaatsen/bedden voor laag complexe revalidatie. In het gebouw van De Naaldhorst is al een ambulante behandelpraktijk aanwezig.
Opgenomen patiënten kunnen daar dan ook behandeld/gerevalideerd worden.
– Een aantal bedden voor ‘Wonen met zorg’. Dit is o.a. gedaan met de capaciteit van Sonnevanck.
– Een aantal plaatsen/ bedden voor opvang/tijdelijke opname na SEH/Ziekenhuis. Recent zijn door DSW, Pieter van Foreest en Reinier de Graaf- ziekenhuis afspraken gemaakt voor patiënten, die op de SEH komen, niet opgenomen hoeven te worden, maar niet terug naar huis kunnen. Deze gaan nu direct naar een plaats bij Pieter van Foreest in Delft. Dit dient ook in Westland gerealiseerd te worden.
2. Meer opvangplaatsen voor dementerende ouderen, zowel respijt/logeerbedden als ELV Hoog complex en ELV Laag complex. Dit is noodzakelijk om mantelzorgers van langer thuis verblijvende, dementerende ouderen te ontlasten.
3. Beschikbaarheid van logeerhuizen/logeerbedden voor (alleenstaande) ouderen na ziekenhuisopname of valincident (ADLzorg zonder indicatie). Bij voorkeur in meerdere kernen max. 4 kamers.
4. Versterken van ondersteuningsmogelijkheden van mantelzorgers

Vervolgacties
Zorgkantoor en Zorgpartijen maken jaarlijks productieafspraken, gebaseerd op het verleden en op basis van planningen, die jarenlang niet blijken te kloppen. Er zijn naar de mening van de geïnterviewden scheve verhoudingen ontstaan tussen voorzieningen in het DWO-gebied.
Bovenstaande mag dat duidelijk maken. Westland heeft te weinig voorzieningen. Voor de Seniorenraad een belangrijke reden om hiervoor aandacht te vragen, zowel bij beleidsmakers als financiers.
De gemeente Westland heeft een zorgplicht naar haar inwoners. Een directe zorgplicht heeft de gemeente sinds 01-01-2015 in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. De gemeente zal aangesproken worden op financiering van alles wat binnen deze wet valt. Niet onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Westland valt de Wet Langdurige Zorg (WLZ).Veel opvangvoorzieningen worden (mede) gefinancierd in het kader van deze Wet. De Gemeente Westland is daarvoor derhalve niet rechtstreeks aansprakelijk. Wel dient de Gemeente Westland op te komen voor haar burgers en daarom zorgpartijen (Zorgkantoor, Thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen etc.: de zorgpartijen die vanuit de WLZ worden gefinancierd) aan te spreken op hun beleid t.b.v. Westland en op te komen voor voorzieningen in Westland voor specialistische zorg. De Seniorenraad zal de ontwikkelingen die zich voor gaan doen t.a.v. de zorgplicht van de Gemeente Westland nauwlettend volgen en blijven wijzen op het geconstateerde tekort aan opvangvoorzieningen.
De Seniorenraad legt een formeel verzoek bij de gemeente neer om tijdig ingeschakeld te worden bij ontwikkelingen die voor Westlandse senioren van belang zijn.
De Seniorenraad staat samenwerking op dit punt voor met de Adviesraad Sociaal Domein (de ASDW heeft de formele bevoegdheid om vragen te stellen) en neemt actie om tot structureel overleg te komen tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de Seniorenraad. Gevoed worden door alle commissies van de Seniorenraad en hun betrokkenheid bij overleg is daarvoor noodzakelijk. De Commissie ‘Communicatie & Voorlichting’ kan voor de Seniorenraad een rol spelen door voor aandacht in de pers te zorgen om de geesten in het gemeentebestuur rijp te maken en de bevolking te informeren.

Juni 2018
Werkgroep “Opvang”: Anny Berendse, Hanny Verrijp, Tonny Vijverberg, Diane Rang.

Bijlage
De tabel hieronder toont de inventarisatie van de werkgroep ‘Opvang’ inzake de voorzieningen in Westland, het aantal plaatsen en de wachttijden:

‘Senior, de wereld verandert . . . bijblijven!’

_________________________________________________________________________________________________

Akte-Oprichting_StgSeniorenraadWestland

1+