Commissies

Wat wordt er verwacht van leden van de Commissies?
De Seniorenraad Westland bestaat  uit vertegenwoordigers van alle senioren. De commissieleden zijn vooral een belangrijke schakel in de relatie met de achterban (alle senioren). De Seniorenraad wil de gemeenschappelijke belangen van deze groep behartigen bij gemeente en instellingen, die zorg, woongelegenheid, welzijn en diensten verlenen.

De Seniorenraad dient op de hoogte te zijn van mogelijke problemen in het beleid van gemeente of instellingen (signaleringsfunctie).

De leden van de commissies zijn ook alert op signalen uit de gemeenschap en brengen die in bij de Stichting Seniorenraad Westland.
Op deze wijze kan de Seniorenraad ongevraagd adviezen geven aan gemeente en instellingen, die in het convenant een relatie met de stichting zijn aangegaan.

De Seniorenraad Westland kan gevraagd advies geven als een convenantpartner rechtstreeks hierom vraagt aangaande beleidsvoornemens.  Het kan hierbij gaan om nieuw of te wijzigen beleid. Dat betekent dat een commissie zich over een voorgenomen beleid buigt en een advies formuleert.

Commissie “Wonen”:

Rob Vroombout voorzitter a.i.
Kees van
Leeuwen
Vic Steenbergen

 

John Goudzwaard

Commissie “Zorg en welzijn”

Diane Rang
 (voorzitter)
Hanny Verrijp-In ’t Veld
Anny
Berendse
Piet
Boon
Gerard van Daalen
Frits Rijsemus

Tonny Vijverberg-Koene

Commissie “Werk en inkomen”:


Jaap van der Snoek


Joke Olsthoorn

Commissie “Mobiliteit en vervoer”:

Ton Kettmann (voorzitter)
Peter Noordermeer

Harry de Mos

Commissie “Communicatie en voorlichting”

Ton ter Heijden
(voorzitter)
Lien Buruma
Max Vollebregt

Els Borsboom

 

6+